چارت سازمانی

مدیر کل دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
 • معاون مدیرت عملکرد و ارتباطات مردمی
  • کارشناس مسئول مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی ( سامد)
  • مسئول سامد
  • کارشناس سامد
  • کارشناس سامد
 • معاون بازرسی و امور حقوقی                                      
  • رئیس گروه بازرسی و امور حقوقی
  • کارشناس حقوقی
  • کارشناس بازرسی
  • کارشناس بازرسی
  • کارشناس بازرسی
 • کارشناس هماهنگی و پیگیری

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1399/04/01